Thursday, October 26, 2006

ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (11)

Ε 6 8-10 Ανθρωπος δ ευ ποιήσας ουκ επιβοάται, αλλά μεταβαίνει εφ έτερον, ως άμπελος επί το πάλιν εν τη ώρα τον βότρυν ενεγκείν .
(Και ο άνθρωπος που έκανε καλή πράξη δεν τη διατυμπανίζει, αλλά πηγαίνει να κάνει άλλη, σαν το αμπέλι , το οποίο στην ώρα του θα φέρει πάλι το σταφύλι)

Ε 11 Προς τι ποτέ άρα νυν χρώμαι τη εμαυτού ψυχή; Παρ' έκαστα τούτο επαναρωτάν εαυτόν και εξετάζειν, τί μοι έστι νυν και τούτω τω μορίω, ό δη ηγεμονικόν καλούσι, και τίνος άρα νυν έχω ψυχήν; Μήτι παιδίου; μήτι μειρακίου; μήτι γυναικαρίου; μήτι τυράννου; μήτι κτήνους;μήτι θηρίου;
(Σε τι τέλος πάντων χρησιμοποιώ την ψυχή μου; Σε κάθε πράγμα, αυτό πρέπει να ξαναρωτάω και να εξετάζω τον εαυτό μου, τί συμβαίνει τώρα σ' αυτό το μέρος του εαυτού μου, που ονομάζουν πνεύμα και τι είδους ψυχή έχω τώρα. Μήπως παιδιού; μήπως νεαρού; μήπως γυναικούλας, μήπως τυράννου; μήπως θηρίου; )

Ε 27 Συζήν θεοίς. Συζή δε θεοίς ο συνεχώς δεικνύς αυτοίς την εαυτού ψυχήν αρεσκομένην μεν τοις απονεμομένοις, ποιούσαν δε όσα βούλεται ο δαίμων, όν εκάστω προστάτην και ηγεμόνα ο Ζευς έδωκεν απόσπασμα εαυτού. Ούτος δε έστιν ο εκάστου νους και λόγος.
( Να ζούμε μαζί με τους θεούς . Και ζει μαζί με τους θεούς όποιος τους δείχνει συνεχώς οτι η ψυχή του είναι ευχαριστημένη με όσα της έχουν δοθεί και κάνει όσα θέλει ο δαίμων, τον οποίο στον καθένα έδωσε ο Δίας , ως μέρος του εαυτό του, για προστάτη και οδηγό. Αυτός είναι ο νούς και το λογικό του καθενός)

Ε 28 9 Ούτε τραγωδός, ούτε πόρνη
( Ούτε είναι ανάγκη να γίνεις τραγωδός, ούτε πόρνη)

Wednesday, October 25, 2006

ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (10)Δ 43 Ποταμός τις εκ των γινομένων και ρεύμα βίαιον ο αιών. Αμα τε γαρ ώφθη έκαστον και παρενήνεκται και άλλο παραφέρεται, το δε ενεχθήσεται

( Ο χρόνος είναι ποταμός των γεγονότων και απότομο ρέμα. Γιατί μόλις φανερωθεί το κάθε πράγμα και έχει παρασυρθεί ήδη και άλλο παρασύρεται τώρα και άλλο θα το φέρει προς τα εδώ)

Δ48 Το γαρ όλον , κατιδείν αεί τα ανθρώπινα ως εφήμερα και ευτελή και εχθές μεν μυξάριον, αύριον δε τάριχος ή πέτρα. Το ακαριαίον ούν τούτο του χρόνου κατά φύσιν διελθείν και ίλεων καταλύσαι, ως άν ει ελαία πέπειρος γενομένη έπιπτεν ευφημούσα την ενεγκούσαν κι χάριν ειδυία τω φύσαντι δένδρω

( Γενικά πρέπει να θεωρούμε τα ανθρώπινα πράγματα ως εφήμερα και ευτελή. Χθές ακόμη ήταν λίγη γλίτσα και αύριο θα είναι μούμια ή στάχτη. Πρέπει λοιπόν αυτό το στιγμιαίο διάστημα του χρόνου να το περάσουμε σύμφωνα με τη φύση μας και να ησυχάσουμε με γαλήνη, έτσι σα να έπεφτε κάτω η ελιά, αφού ωριμάσει,δοξάζοντας τη γή και ευχαριστώντας το δέντρο, που την έχει παράγει)

Ε 3 1-4 Άξιον εαυτόν κρίνε παντός λόγου και έργου του κατά φύσιν. Και μη σε περισπάτω η επακολουθούσα τινών μέμψις ή λόγος, αλλά, ει καλόν πεπράχθαι ή ειρήσθαι μη σεαυτόν απαξίου.

(Να κρίνεις τον εαυτό σου άξιο για κάθε λόγο και έργο που είναι σύμφωνο με τη φύση. Και να μη σε ταράζει η κατηγορία που ακολουθεί αυτά ή τα λόγια μερικών, αλλά άν πρέπει να γίνει ή να λεχθεί κάτι το καλό, τότε να μη θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο γι αυτό)

Saturday, October 21, 2006

ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (9)


1. Δ 28 Μέλαν ήθος, θήλυ ήθος,περισκελές ήθος, θηριώδες, βοσκηματώδες, παιδαριώδες , βλακικόν , κίβδηλον, βωμολόχον, καπηλικόν , τυραννικόν ...

2. Δ 29 2-5 Φυγάς ο φεύγων τον πολιτικόν λόγον. Τυφλός ο καταμύων το νοερώ όμματι. Πτωχός ο ενδεής ετέρου και μη πάντα έχων παρ' εαυτού τα εις τον βίον χρήσιμα
(Φυγάς είναι εκείνος που αποφεύγει τους κοινωνικούς θεσμούς. Τυφλός όποιος κλείνει το νοερό του μάτι. Φτωχός όποιος έχει ανάγκη του άλλου και δεν έχει μέσα του , όσα του χρειάζονται για τη ζωή του)

3. Δ 33 6-11 Εξίτηλα γαρ πάντα και μυθώδη ταχύ γίγνεται, ταχύ δε και παντελής λήθη κατέχωσεν. Και ταύτα λέγω επί των θαυμαστώς πως λαμψάντων. Οι γαρ λοιποί άμα τω εκπνεύσαι άιστοι, άπυστοι. Τι δε και έστιν όλως το αείμνηστον;Όλον κενόν. Τί ουν έστι, περί ό δει σπουδήν εισφέρεσθαι; Έν τούτο, διάνοια δικαία και πράξεις κοινωνικαί και λόγος
( Γιατί όλα γρήγορα σβήνουν και γίνονται μύθος, και γρήγορα τάχει σκεπάσει η πλήρης λήθη. Και αυτά τα λέγω για κείνους που έλαμψαν κάπως με τρόπο θαυμαστό. Οι δε άλλοι μόλις εκπνεύσουν, γίνονται άγνωστοι και κανένας δε ρωτάει γι αυτούς. Τί είναι όμως γενικά "το αείμνηστον" . 'Αδειο πράγμα. Τί είναι λοιπόν το πράγμα, στο οποίο πρέπει να επιδοθούμε με ζήλο; Ένα μόνο δίκαιος χαρακτήρας και πράξεις και λόγια για το κοινό καλό.)

4. Δ 41 Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν, ως Επίκτητος έλεγεν (Είσαι ψυχούλα που βαστάει ένα νεκρό, όπως έλεγε ο Επίκτητος)

Thursday, October 19, 2006

ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (8)


1. Δ17 Μη ως μύρια μέλλων έτη ζην. Το χρεών επήρτηται. Εως ζης, έως έξεστιν, αγαθός γενού
(Μη φέρεσαι σαν να πρόκειται να ζήσεις μύρια χρόνια. Το μοιραίο κρέμεται πάνω σου. ΄Οσο ζεις, όσο είναι ακόμα δυνατόν, γίνε καλός)

2. Δ 21 17-18 Τις επί τούτου η ιστορία της αληθείας; Διαίρεσις εις το υλικόν και το αιτιώδες
(Και ποιά είναι σ' αυτό η έρευνα της αλήθειας; Η διάκριση ανάμεσα στο υλικό και στην αιτία)

3. Δ 22 Μη απορρέμβεσθαι , αλλ' επί πάσης ορμής το δίκαιον αποδιδόναι και επί πάσης φαντασίας σώζειν το καταληπτικόν
( Μη παρασύρεσαι ρεμβάζοντας, αλλά σε κάθε ορμή σου να κάνεις το δίκαιο και σε κάθε παράσταση να τηρείς την ορθή κρίση)

4. Δ 23 3-4 Ω φύσις. Εκ σού τα πάντα , εν σοί τα πάντα , εις σε τα πάντα

Wednesday, October 18, 2006

ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ (7)1. Δ3 25-29 Αλλά το δοξάριον σε περισπάσει;Απιδών εις το τάχος της πάντων λήθης και το χάος του εφ΄ εκάτερα απείρου αιώνος και το κενόν της απηχήσεως και το ευμετάβολον και άκριτον των ευφημείν δοκούντων και το στενόν του τόπου εν ω περιγράφεται

( Μήπως σε ταράζει ακόμα η μηδαμινή δόξα; Πρόσεξε την ταχύτητα της λήθης όλων και το χάος του άπειρου χρόνου κι απ' τις δυό πλευρές και τη ματαιότητα των επιδοκιμασιών και την ευκολία που αλλάζουν γνώμη και κρίση όσοι φαίνονται οτι σε επευφημούν και το περιορισμένο του τόπου , όπου γίνονται αυτά τα πράγματα)

2 . Δ3 41-42 Ο κόσμος αλλοίωσις. Ο βίος υπόληψις (Ο κόσμος είναι μεταβολή. Η ζωή ιδέα)

3. Δ15 Πολλά λιβανωτού βωλάρια επί του αυτού βωμού. Το μέν προκατέπεσεν , το δ ΄ύστερον, διαφέρει δ ουδέν.

(Πολλοί μικροί βώλοι λιβανιού πέφτουν στον ίδιο βωμό. Άλλος μεν πέφτει προτύτερα, άλλος αργότερα, καμιά διαφορά)